Hevel voor hevelcilinder, A10.68

Bout voor meubelslot

Verschillend gebruik vereist verschillende maten bouten:

A10.13 (45mm)
A10.14 (15mm)
A10.16 (Stala-mailbox)
A10.17 (Bobi-mailbox)
A10.68 (ME-FA mailbox)
A10.69 (Porkka Future)
A10.70 (Centrale vergrendeling)
A10.96 (dubbeldeurs)
A10.99 (Bobi DAD110 mailbox)
A10.125 (ME-FA mailbox: Etude 900, Minuet 99 or Fuga 460)
A10.135 (25 mm)