Bedankt voor het downloaden van de iLOQ HOME – Mobiele Applicatie (“Applicatie“). De Applicatie wordt beschikbaar gesteld door en is het eigendom van iLOQ Ltd (“iLOQ“, “wij“); een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Fins recht.

De Applicatie is bestemd voor het monitoren en beheren van de eigen sleutels van de gebruiker (“gebruiker “,”u“) die verbonden zijn met het iLOQ-locking systeem en voor het boeken en gebruiken van gemeenschappelijke ruimten die beheerd worden door zakelijke of institutionele klanten, zoals woningcorporaties, (“klant”) die het iLOQ-locking systeem geïnstalleerd hebben. De Applicatie stelt de gebruiker in staat om de buitendeur van een residentieel gebouw te ontgrendelen door middel van een op afstand bedienbare openingsknop, de toegangskenmerken van een sleutel te updaten, nieuwe sleutels te bestellen, sleutels te deactiveren, berichten te ontvangen omtrent het gebruik van hoofdsleutels in het appartement van gebruiker, en om gemeenschappelijke ruimtes te reserveren in door klant beheerde ruimten wanneer de klant de gebruiker en zijn of haar toegangsrechten tot de iLOQ-locking service (de “iLOQ Service“) heeft geregistreerd. Daarnaast stelt de Applicatie de gebruiker in staat om secundaire subgebruikers toe te voegen aan zijn of haar sleutels (“subgebruiker“, “u“), om de subgebruiker uit te nodigen voor de Applicatie, en om de toegangsrechten en machtigingen van de secundaire gebruiker te beheren in de Applicatie.

Deze Eindgebruiker Licentieovereenkomst (de ”Overeenkomst”) is van toepassing op het gebruik van de Applicatie. Door de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord met de in deze Overeenkomst opgenomen voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Overeenkomst, download of gebruik de Applicatie dan niet. 

De Applicatie wordt niet aan u verkocht of aan u overgedragen, maar u wordt het recht verleend om deze te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze Overeenkomst. iLOQ verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Applicatie te gebruiken op een mobiel apparaat dat u in eigendom heeft of dat u beheert, zolang de klant geabonneerd is op iLOQ Services. De Applicatie mag alleen worden gebruikt voor het beheren van de sleutels tot het appartement en voor het reserveren en gebruiken van de gemeenschappelijke ruimten waartoe u rechtens toegang heeft.

iLOQ behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek aan u zijn verleend krachtens deze Overeenomst. 

Deze Overeenkomst staat u niet toe om de Applicatie te gebruiken op een mobiel apparaat dat u niet in eigendom heeft of beheert. Tenzij in deze Overeenkomst anders aangegeven, is het u niet toegestaan om de Applicatie te delen of deze online beschikbaar te maken zodat deze tegelijkertijd op verschillende apparaten gebruikt kan worden.

Tenzij anders aangegeven in deze Overeenkomst is het niet toegestaan om de Applicatie te verhuren, uit te lenen, te delen of te sublicentiëren. Indien u uw mobiele apparaat aan een derde verkoopt, dient u vooraf de Applicatie te verwijderen. Het is u niet toegestaan (anders dan als toegestaan krachtens deze Overeenkomst) om de Applicatie, haar updates en onderdelen, te kopiëren, analyseren, aan reverse engineering  te onderwerpen, te fragmenteren of te modifiëren, om te pogen haar broncode te achterhalen of om hiervan extra versies te creëren. Het is niet toegestaan om enige juridische kennisgeving of enige propriëtaire kennisgeving in de Applicatie te wissen. Het is niet toegestaan om badges, merken of logos van de Applicatie voor uw eigen zakelijke doeleinden te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Een dergelijke handeling wordt beschouwd als een schending van de rechten van iLOQ en haar licentiegevers. 

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle door iLOQ beschikbaar gestelde versies en systeemupdates, die de oorspronkelijke Applicatie vervangen of aanvullen, tenzij de update vergezeld gaat van een afzonderlijke licentieovereenkomst, die in dat geval van toepassing zal zijn.

De Applicatie stelt u in staat om de buitendeur van een residentieel gebouw te ontgrendelen door middel van een op afstand bedienbare openingsknop, om de sleutels te beheren die gebruikt worden om toegang te krijgen tot uw appartement, om extra sleutels te bestellen of om sleutels te deactiveren, om subgebruikers aan de Applicatie toe te voegen, alsmede om toegang te verkrijgen tot de gemeenschappelijke ruimten en kamers tot welke de klant u toegang heeft verleend. De Applicatie kan ook worden gebruikt voor het ontvangen van kennisgevingen over het gebruik van hoofdsleutels om toegang te krijgen tot het appartement van de gebruiker, mits de klant de collectie van event log data met betrekking tot het slot op het appartement van gebruiker heeft geactiveerd. 

Aan extra sleutels die worden besteld in de Applicatie zijn kosten verbonden. Alle extra sleutelbestellingen worden geleverd aan de entiteit die de sleutels beheert in uw gebouw, en niet aan iLOQ. De prijzen die verschijnen in de Applicatie, alsmede de betalings- en leveringsvoorwaarden, worden bepaald door de entiteit die de sloten in uw gebouw beheert, en door het bestellen van een extra sleutel stemt u in met deze voorwaarden. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle extra sleutelbestellingen die via de Applicatie worden geplaatst en voor de bijbehorende kosten. 

De Applicatie is verbonden met de digitale diensten die iLOQ aan de klant levert. De klant bepaalt de reikwijdte van uw gebruik alsmede de functionaliteiten, met inbegrip van de daarmee verbonden ruimten en kamers, die voor u beschikbaar zijn via de Applicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om gebruikers ondersteuning te verlenen en advies te verstrekken omtrent het beoogde gebruik van de Applicatie.

In aanvulling op de voorwaarden van deze Overeenkomst dient u altijd de toepasselijke wetgeving na te leven, alsmede de instructies die u van de klant ontvangt met betrekking tot het juiste gebruik van de Applicatie.

Wij kunnen op enig moment uw gebruik van de Applicatie opschorten of beëindigen indien u deze Overeenkomst, de toepasselijke richtlijnen of wetgeving niet naleeft. Wij kunnen tevens het gebruik van de Applicatie blokkeren om gerapporteerd misbruik te onderzoeken.

U bent zich ervan bewust dat het gebruik van uw mobiele apparaat de veiligheid van de Applicatie kan beïnvloeden. U dient uw mobiele apparaat altijd veilig te gebruiken en uzelf ervan te vergewissen dat u adequate informatiebeveiligingsmaatregelen hebt genomen. Wij moedigen u aan om uzelf vertrouwd te maken met de richtlijnen voor de beveiliging van mobiele apparaten die door de daarvoor bevoegde autoriteiten in uw land worden uitgegeven, en deze op te volgen. 

U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat niemand behalve uzelf toegang heeft tot de Applicatie. Indien u uw mobiele apparaat kwijt bent geraakt, of indien u vermoedt dat de Applicatie in verkeerde handen terecht is gekomen, dan moet u onmiddelijk de entiteit die de sloten in uw gebouw beheert hiervan in kennis stellen, teneinde misbruik van de Applicatie te voorkomen en schade te voorkomen. 

Wij ontwikkelen en verbeteren de Applicatie voortdurend. We kunnen er functies en gebruikskenmerken aan toevoegen, of deze verwijderen, of de Applicatie volledig dan wel voor onbepaalde tijd buiten werking stellen. Indien de Applicatie of een van haar functionaliteiten buiten werking is gesteld, zullen we redelijke inspanningen doen om u van te voren op de hoogte te stellen. Niettegenstaande het voorgaande, streven wij er altijd naar om de Applicatie zo te beheren dat hij gebruikt kan worden als een sleutelbeheertool, ongeacht wijzigingen die aan de Applicatie zijn toegebracht. 

Bij gebruik van de Applicatie verwerken wij uw persoonsgegevens. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens is beschikbaar in het iLOQ HOME – Mobiele Applicatie Privacybeleid. [hyperlink].

Alle auteursrechten en eigendomsrechten, merken en andere intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Applicatie zijn het exclusieve eigendom van iLOQ of haar licentiegevers. Iedere wijziging toegebracht aan de Applicatie wordt automatisch overgedragen aan iLOQ. De intellectuele eigendomsrechten van de Applicatie worden niet aan u overgedragen indien u de Applicatie downloadt, zich inschrijft als gebruiker of de Applicatie gebruikt. 

U stemt ermee in ilOQ en haar aandeelhouders, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te beschermen en te verdedigen tegen enige vordering, claim, verlies, schadevergoeding, boetes, dwangsommen of andere kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de redelijke juridische kosten, die direct dan wel indirect het gevolg kunnen zijn van het gebruik van de Applicatie in strijd met deze Overeenkomst of toepasselijke wetgeving.  

DE APPLICATIE WORDT AAN U TER BESCHIKKING GESTELD IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEERT EN HET GEBRUIK HIERVAN ZAL VOOR UW EIGEN RISICO ZIJN. ILOQ OF HAAR DISTRIBUTEURS OF PARTNERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE FOUTEN OF DEFECTEN IN DE APPLICATIE OF VOOR DE ONGESCHIKTHEID VAN DE APPLICATIE VOOR ZAKELIJK GEBRUIK OF SPECIFIEK GEBRUIK, OF VOOR SCHENDINGEN VAN RECHTEN VAN DERDEN. ILOQ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE GESCHIKTHEID VAN DE APPLICATIE VOOR UW BEHOEFTEN, BRUIKBAARHEID, ACTUALITEIT, JUISTHEID, VEILIGHEID, OF DAT DE APPLICATIE GEEN VIRUSSEN, KWAADWILLIGE CODE OF VERGELIJKBARE KENMERKEN BEVAT. ILOQ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERLIES VAN UW GEGEVENS. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE SCHADE EN RISICO’S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE.

ILOQ OF HAAR DISTRIBUTEURS OF PARTNERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF ENIGE GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE, WAARONDER BEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS, BUSINESS, VAN ACTUELE OF VERWACHTE INKOMSTEN OF BESPARINGEN (MET INBEGRIP VAN CONTRACTEN) OF VAN ZAKELIJKE KANSEN, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF ANDERE FINANCIELE SCHADE OF VERLIEZEN DIE, DIRECT DAN WEL INDIRECT, HET GEVOLG ZIJN VAN HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE, ONGEACHT DE OORZAAK VAN DERGELIJKE SCHADE OF ZELFS INDIEN WIJ ZIJN GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  

Deze Overeenkomst kan op elk moment worden aangepast. Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen en u vragen deze te aanvaarden op dezelfde wijze als deze Overeenkomst. Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, is het u niet langer toegestaan de Applicatie te gebruiken.

Deze Overeenkomst wordt beheerst door Fins recht, ongeacht de bepalingen omtrent collisieregels.

Indien iLOQ nalaat om rechtsmaatregelen te treffen vanwege uw contractschending, dan zal iLOQ niet geacht worden afstand te hebben gedaan van haar rechten om rechtsmaatregelen te treffen in geval van toekomstige of daaropvolgende schendingen.  

Indien een bepaling in deze Overeenkomst, of een deel daarvan, geacht wordt ongeldig dan wel onafdwingbaar te zijn, dan zal een dergelijke bepaling zal worden gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan en blijven en de overige bepalingen volledig van kracht.