Dziękujemy za pobranie Aplikacji mobilnej iLOQ HOME („”Aplikacja”). Aplikacja jest dostarczana przez oraz stanowi własność iLOQ Ltd („„iLOQ”, „„my”); spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej na mocy prawa fińskiego.

Aplikacja ta przeznaczona jest do monitorowania i zarządzania posiadanymi przez użytkownika kluczami („„Użytkownik”, „„Ty”) podłączonymi do systemu zamków firmy iLOQ oraz do rezerwowania i korzystania z przestrzeni wspólnych zarządzanych przez klienta biznesowego lub instytucjonalnego, takiego jak przedsiębiorstwa mieszkaniowe („„klient”), który wdrożył system zamków iLOQ. Aplikacja umożliwia użytkownikowi odblokowywanie zamków drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego za pomocą przycisku zdalnego otwierania, aktualizację funkcji dostępu do kluczy, zamawianie nowych kluczy, dezaktywację kluczy, otrzymywanie powiadomień o wykorzystaniu kluczy głównych w mieszkaniu użytkownika oraz rezerwację przestrzeni wspólnych w pomieszczeniach zarządzanych przez klienta po zarejestrowaniu przez niego określonego użytkownika i jego praw dostępu do usługi systemu zamków firmy iLOQ („„Usługa iLOQ”). Ponadto, Aplikacja zapewnia użytkownikowi możliwość dodawania do swoich kluczy użytkowników podrzędnych („„użytkownik podrzędny”, „„Ty”), zapraszania użytkowników podrzędnych do korzystania z Aplikacji oraz zarządzanie ich prawami dostępu oraz uprawnieniami w Aplikacji.    

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („„Umowa”) dotyczy korzystania z Aplikacji. Pobierając lub korzystając z Aplikacji, wyrażasz swoją zgodę na warunki zawarte w niniejszej Umowie. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Umowy, prosimy nie pobierać ani nie korzystać z tej Aplikacji.

Aplikacja nie jest użytkownikowi sprzedawana ani przekazywana. Użytkownik otrzymuje jedynie prawo do korzystania z Aplikacji na warunkach określonych w niniejszej Umowie. Firma iLOQ niniejszym przyznaje użytkownikowi niewyłączne i niezbywalne prawo do korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym będącym własnością klienta lub zarządzanym przez niego, tak długo jak klient będzie abonentem Usług iLOQ. Aplikacja może być wykorzystywana  wyłącznie do zarządzania kluczami mieszkań oraz do rezerwowania i korzystania z przestrzeni wspólnych, do których Klient posiada legalny dostęp.

Firma iLOQ, na mocy niniejszej Umowy, zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi.

Niniejsza Umowa nie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, którego nie jest właścicielem lub zarządcą. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, użytkownik nie może udostępniać Aplikacji ani udostępniać jej online w sposób umożliwiający korzystanie z niej na wielu urządzeniach jednocześnie.

O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, użytkownik nie może wynajmować, pożyczać, sprzedawać, udostępniać ani sublicencjonować Aplikacji. W przypadku sprzedaży swojego urządzenia mobilnego osobie trzeciej, będziesz zobowiązany do uprzedniego usunięcia Aplikacji z takiego urządzenia. Nie możesz kopiować (z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszej Umowie), analizować, odtwarzać kodu źródłowego, wyodrębniać lub modyfikować Aplikacji, jej aktualizacji lub komponentów, podejmować prób śledzenia jej kodu źródłowego ani tworzyć jej dodatkowych wersji. Nie posiadasz również prawa do usuwania jakichkolwiek informacji prawnych lub dotyczących własności w Aplikacji. Nie możesz używać identyfikatorów, marek lub logo Aplikacji do własnych celów biznesowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Takie działanie jest uważane za naruszenie praw firmy iLOQ i jej licencjodawców.

Niniejsza Umowa ma zastosowanie do wszystkich aktualizacji wersji i systemów dostarczanych przez firmę iLOQ, które zastępują lub uzupełniają oryginalną Aplikację, chyba że aktualizacji towarzyszy odrębna umowa licencyjna, która będzie miała zastosowanie w danym przypadku.

Aplikacja umożliwia otwieranie zamków drzwi zewnętrznych budynków mieszkalnych za pomocą przycisku zdalnego otwierania, zarządzanie kluczami służącymi do uzyskiwania dostępu do mieszkań użytkownika, zamawianie dodatkowych kluczy lub dezaktywację kluczy, dodawanie do Aplikacji użytkowników podrzędnych, a także rezerwację i dostęp do przestrzeni wspólnych klienta oraz pomieszczeń, do których klient udzielił użytkownikowi dostępu. Aplikacja może być również wykorzystywana do otrzymywania powiadomień o użyciu kluczy głównych w celu uzyskania dostępu do mieszkania użytkownika, pod warunkiem, że klient aktywował funkcję gromadzenia danych za pomocą dziennika zdarzeń dla danego zamka znajdującego się w drzwiach mieszkania użytkownika. 

Dodatkowe zamówienia kluczy składane za pomocą Aplikacji są płatne. Wszystkie zamówienia na dodatkowe klucze będą składane do podmiotu zarządzającego zamkami w budynku użytkownika, nie zaś do firmy iLOQ. Ceny, które mogą pojawić się w Aplikacji, a także warunki płatności i dostawy, są ustalane przez podmiot zarządzający zamkami w budynku Użytkownika, w związku z czym, Użytkownik zamawiając dodatkowy klucz wyraża zgodę na te warunki. Na Użytkowniku spoczywać będzie odpowiedzialność za wszystkie zamówienia dodatkowych kluczy dokonane za pośrednictwem Aplikacji i związane z nimi opłaty. 

Aplikacja jest powiązana z usługami cyfrowymi, świadczonymi przez firmę iLOQ na rzecz klienta. Klient określi zakres wykorzystania określonych rozwiązań przez użytkownika, jak również funkcjonalności, w tym powiązane obszary i pomieszczenia, dostępne dla użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Na kliencie spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie użytkownikom wsparcia oraz wskazówek dotyczących przeznaczenia i zamierzonego celu korzystania z Aplikacji.

Oprócz warunków niniejszej Umowy, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz instrukcji otrzymanych od klienta dotyczących właściwego korzystania z Aplikacji.

W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszej Umowy, obowiązujących wytycznych lub przepisów prawa, będziemy mieli prawo do zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania przez Ciebie z Aplikacji. Możemy również zablokować możliwość korzystania z Aplikacji w celu zbadania zgłoszonego nadużycia.

Niniejszym oświadczasz również, że jesteś świadom, iż korzystanie z urządzenia mobilnego może mieć wpływ na bezpieczeństwo Aplikacji. W związku z powyższym powinieneś zawsze korzystać z urządzenia mobilnego w sposób bezpieczny oraz zadbać o wdrożenie odpowiednich środków bezpieczeństwa zapewniających ochronę informacji. Zachęcamy do zapoznania się i przestrzegania wytycznych dotyczących bezpieczeństwa urządzeń mobilnych wydanych przez właściwe organy w Twoim kraju. 

Ponadto, spoczywa na Tobie odpowiedzialność zadbania o to, abyś był jedyną osobą posiadającą dostęp do Aplikacji. W przypadku utraty urządzenia mobilnego lub podejrzenia, że Aplikacja mogła dostać się w niepowołane ręce, powinieneś niezwłocznie powiadomić podmiot zarządzający zamkami w Twoim budynku, aby zapobiec nadużyciom związanym z Aplikacją oraz uniknąć szkód.

Nieustannie podejmujemy działania na rzecz rozwoju i ulepszania Aplikacji. Posiadamy prawo do dodawania funkcji lub cech, usuwania ich lub wyłączania Aplikacji, albo w sposób całkowity, albo na czas nieokreślony. Jeśli Aplikacja lub jedna z jej funkcji zostanie wyłączona, dołożymy odpowiednich starań, aby poinformować Cię o tym z wyprzedzeniem. Niezależnie od powyższego, zawsze staramy się, aby Aplikacja mogła być wykorzystywana jako kluczowe narzędzie do zarządzania, niezależnie od wprowadzanych w niej zmian.

Podczas korzystania z Aplikacji będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe. Dalsze informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności dotyczącej aplikacji mobilnej iLOQ HOME. [hyperlink].

Wszelkie prawa autorskie i majątkowe, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją stanowią wyłączną własność firmy iLOQ  lub jej licencjodawców. Wszelkie zmiany dokonane w Aplikacji zostaną automatycznie  przeniesione na firmę iLOQ.  Prawa własności intelektualnej do Aplikacji nie zostaną przeniesione na użytkownika w momencie pobrania Aplikacji, zarejestrowania się jako użytkownik ani korzystania z niej.

Użytkownik zgadza się bronić i chronić firmę iLOQ oraz jej udziałowców, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli przed wszelkimi żądaniami, roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, grzywnami, karami pieniężnymi lub innymi kosztami, w tym, bez ograniczeń, uzasadnionymi kosztami prawnymi, które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z użytkowania Aplikacji z naruszeniem niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa.

APLIKACJA ZOSTANIE CI DOSTARCZONA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE, W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM BĘDZIESZ Z NIEJ KORZYSTAĆ NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA ILOQ, JEJ DYSTRYBUTORZY LUB PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB WADY APLIKACJI, ANI ZA PRZYDATNOŚĆ APLIKACJI DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO LUB KONKRETNEGO CELU, ANI ZA NARUSZENIE PRAW PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH. FIRMA ILOQ NIE PONOSI RÓWNIEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYDATNOŚĆ APLIKACJI DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA, UŻYTECZNOŚĆ, AKTUALNOŚĆ, POPRAWNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, JAK RÓWNIEŻ ZA TO, IŻ APLIKACJA NIE ZAWIERA WIRUSÓW, ZŁOŚLIWYCH KODÓW LUB PODOBNYCH ELEMENTÓW. FIRMA ILOQ NIE BĘDZIE PONOSIŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE PRZEZ CIEBIE DANE. NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SZKODY ORAZ RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI.

FIRMA ILOQ, JEJ DYSTRYBUTORZY I PARTNERZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA ANI ZA ŻADNE SZKODY WTÓRNE LUB POŚREDNIE, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ UŻYTECZNOŚCI, UTRATĘ DANYCH, MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, RZECZYWISTYCH LUB OCZEKIWANYCH PRZYCHODÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI (W TYM KONTRAKTÓW) LUB INNYCH MOŻLIWOŚCI, ZA PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI LUB INNE SZKODY LUB STRATY FINANSOWE WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z KORZYSTANIA Z APLIKACJI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY TAKICH SZKÓD, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o takich zmianach oraz poprosimy o ich akceptację w taki sam sposób, jak w przypadku niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania zmian, dalsze korzystanie z Aplikacji nie będzie możliwe.

Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu fińskiemu, niezależnie od jego przepisów prawa kolizyjnego.

Jeżeli firma iLOQ nie  podejmie działań w związku z naruszeniem umowy przez Użytkownika, nie będzie to równoznaczne ze zrzeczeniem się przez firmę  iLOQ prawa do podjęcia działań w odniesieniu do przyszłych lub kolejnych naruszeń.

Jeśli postanowienia niniejszej Umowy lub ich część zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienia te będą egzekwowane w maksymalnym dozwolonym zakresie, co oznacza utrzymanie pełnej mocy pozostałych postanowień Umowy.