Tack för att du laddade ner iLOQ Home – Mobilapplikationen (”Applikation”). Applikationen tillhandahålls och ägs av iLOQ Ltd (”iLOQ”, ”vi”); ett bolag bildat enligt finsk lag.

Applikationen är avsedd för övervakning och hantering av användarens (”användaren ”,”du”) egna nycklar som är kopplade till iLOQ-låssystemet samt för bokning och användning av gemensamma utrymmen som hanteras av en företags- eller institutionskund, såsom ett bostadsföretag, (”kund”) som använder iLOQ-låssystemet. Applikationen gör det möjligt för användaren att låsa upp låset på ytterdörren i ett bostadshus med en fjärrstyrd öppningsknapp, uppdatera åtkomstfunktioner till nycklar, beställa nya nycklar, inaktivera nycklar, få meddelanden om användningen av huvudnycklar i användarens lägenhet och reservera gemensamma utrymmen som hanteras av kunden när kunden väl har registrerat användaren och hans eller hennes åtkomsträttigheter till iLOQ-låstjänsten (”iLOQ-tjänsten”). Dessutom möjliggör Applikationen för användare att lägga till sekundära användare till sina nycklar (”sekundära användare”, ”du”), bjuda in sekundära användare till Applikationen och hantera sekundära användares åtkomsträttigheter och behörigheter i Applikationen. 

Detta Licensavtal för Slutanvändare (”Avtalet”) gäller för användningen av Applikationen. Genom att ladda ner eller använda Applikationen godkänner du villkoren som anges i detta Avtal. Om du inte godkänner villkoren i Avtalet, ladda inte ner eller använda Applikationen.

Applikationen kommer inte att säljas eller överföras till dig, och du kommer endast att ges rätten att använda den enligt villkoren i detta Avtal. iLOQ ger dig härmed en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Applikationen på en mobil enhet som ägs eller hanteras av dig så länge som kunden prenumererar på iLOQs tjänster. Applikationen får användas uteslutande för att hantera nycklarna till lägenheten och för att reservera och använda de gemensamma utrymmen som du har laglig tillgång till.

iLOQ förbehåller sig alla rättigheter som inte specifikt beviljas dig enligt detta Avtal.

Detta Avtal tillåter dig inte att använda Applikationen på en mobil enhet som du inte äger eller hanterar. Om inte annat anges i detta Avtal får du inte dela Applikationen eller göra den tillgänglig online så att den kan användas på flera enheter samtidigt.

Om inte annat anges i detta Avtal får du inte hyra ut, låna ut, sälja, dela eller underlicensiera Applikationen. Om du säljer din mobila enhet till en tredje part måste du först ta bort applikationen från enheten. Du får inte kopiera (förutom vad som tillåts enligt detta Avtal), analysera, demontera, extrahera eller modifiera Applikationen, dess uppdateringar eller komponenter,  eller försöka spåra dess källkod eller skapa ytterligare versioner av dem. Du får inte radera några juridiska eller äganderättsliga meddelanden i Applikationen. Du får inte använda Applikationens märken, varumärken eller logotyper för dina egna affärsändamål utan vårt skriftliga förhandsgodkännande. Sådan handling anses vara en kränkning av iLOQs och dess licensgivares rättigheter. 

Detta Avtal gäller alla versions- och systemuppdateringar som tillhandahålls av iLOQ som ersätter eller kompletterar den ursprungliga Applikationen, såvida inte uppdateringen följs av ett separat licensavtal som ska tillämpas i sådana fall.

Applikationen gör det möjligt för dig att låsa upp låset på ytterdörren i ett bostadshus med en fjärrstyrd öppningsknapp, hantera nycklarna som används för att komma in i din lägenhet, beställa ytterligare nycklar eller inaktivera nycklar, lägga till sekundära användare till Applikationen, samt reservera och komma åt kundens gemensamma utrymmen och rum som du har fått tillträde till av kunden. Applikationen kan också användas för att ta emot aviseringar om användningen av huvudnycklar för åtkomst till användarens lägenhet, förutsatt att kunden har aktiverat insamlingen av händelselogg-ar på användarens dörrlås till lägenheten. 

Ytterligare beställningar av nycklar som görs i Applikationen är avgiftsbelagda. Alla ytterligare beställningar av nycklar görs till den enhet som hanterar lås i din byggnad, inte till iLOQ. Priserna som kan förekomma i Applikationen, samt betalnings- och leveransvillkor, fastställs av den enhet som förvaltar lås i din byggnad och genom att beställa en extra nyckel godkänner du dessa villkor. Användaren är ansvarig för alla ytterligare beställningar av nycklar som görs i Applikationen och de kostnader som är involverade.

Applikationen är kopplad till de digitala tjänster som iLOQ tillhandahåller kunden. Kunden fastställer omfattningen av din användning samt funktionerna, inklusive de tillhörande områdena och rummen, tillgängliga för dig via Applikationen. Det är kundens ansvar att ge användarna support och vägledning för det avsedda syftet med användningen av Applikationen.

Utöver villkoren i detta Avtal måste du alltid följa tillämplig lag och de instruktioner du får från kunden angående korrekt användning av Applikationen.

Vi kan när som stänga av- eller avsluta din användning av Applikationen om du inte följer detta Avtal, tillämpliga riktlinjer eller lagstiftning. Vi kan också blockera användningen av Applikationen för att utreda rapporterade missbruk.

Du är medveten om att användning av din mobila enhet kan påverka Applikationens säkerhet. Du bör alltid använda din mobila enhet på ett säkert sätt och se till att du har vidtagit lämpliga informationssäkerhetsåtgärder. Vi rekommenderar att du läser igenom och följer riktlinjer angående  säkerheten av mobila enheter som utfärdats av behöriga myndigheter i ditt land.

Du ansvarar för att ingen annan än du själv har tillgång till Applikationen. Om din mobila enhet försvinner eller om du misstänker att Applikationen har hamnat i fel händer bör du omedelbart meddela den enhet som hanterar lås i din byggnad för att förhindra missbruk av Applikationen och för att undvika skador.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt Applikationen. Vi kan lägga till funktioner, eller ta bort dem, eller inaktivera Applikationen, antingen fullständigt eller på obestämd tid. Om Applikationen eller någon av dess funktioner är inaktiverad kommer vi att vidta skäliga åtgärder för att på förhand informera dig om detta. Oavsett ovanstående strävar vi alltid efter att underhålla Applikationen så att den kan användas som ett nyckelhanteringsverktyg, oavsett ändringar som görs i Applikationen.

När du använder Applikationen behandlar vi dina personuppgifter. Ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter finns i iLOQ HOME – Integritetspolicy för mobilapplikationer. [hyperlänk].

Alla upphovsrätter och äganderätter, varumärken och andra immateriella rättigheter som är associerade med Applikationen är iLOQs eller dess licensgivares exklusiva egendom. Alla ändringar som görs i Applikationen kommer automatiskt att överföras till iLOQ. Applikationens immateriella rättigheter kommer inte att överföras till dig när du laddar ner Applikationen, registrerar dig som användare eller använder den.

Du samtycker till att försvara och skydda iLOQ och dess aktieägare, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda och agenter mot alla krav, anspråk, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader, inklusive, men inte begränsat till, skäliga juridiska kostnader som kan uppstå direkt eller indirekt från användningen av Applikationen i strid med detta Avtal eller tillämplig lag.

APPLIKATIONEN TILLHANDAHÅLLS TILL DIG I BEFINTLIGT SKICK OCH DU ANVÄNDER DEN PÅ EGEN RISK. ILOQ ELLER DESS DISTRIBUTÖRER ELLER PARTNERS TAR INGET ANSVAR FÖR NÅGRA FEL ELLER DEFEKTER I APPLIKATIONEN ELLER FÖR APPLIKATIONENS LÄMPLIGHET FÖR KOMMERSIELL ANVÄNDNING ELLER SPECIFIKT ANVÄNDNINGSSYFTE ELLER FÖR INTRÅNG I TREDJE PARTERS RÄTTIGHETER. ILOQ TAR INGET ANSVAR FÖR APPLIKATIONENS LÄMPLIGHET FÖR DINA BEHOV, ANVÄNDBARHET, AKTUALITET, RIKTIGHET, SÄKERHET ELLER ATT APPLIKATIONEN INTE INNEHÅLLER VIRUS, SKADLIG KOD ELLER LIKNANDE. ILOQ ÄR INTE ANSVARIG FÖR FÖRLUST AV DIN DATA. DU ÄR ANSVARIG FÖR ALLA SKADOR OCH RISKER SOM ÄR ASSOCIERADE MED ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN.

ILOQ ELLER DESS DISTRIBUTÖRER ELLER PARTNERS SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR PERSONSKADA ELLER NÅGRA FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADA FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, AFFÄRER, FAKTISKA ELLER FÖRVÄNTADE INTÄKTER ELLER BESPARINGAR (INKLUSIVE KONTRAKT) ELLER MÖJLIGHETER, AVBROTT I VERKSAMHET ELLER ANDRA FINANSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT FRÅN ANVÄNDNINGEN AV APPLIKATIONEN, OAVSETT ORSAKEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER ÄVEN OM VI HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.  

Detta Avtal kan när som helst ändras. Vi kommer att meddela dig om ändringarna och be dig att acceptera dem på samma sätt som detta Avtal. Om du inte accepterar ändringarna kan du inte längre använda Applikationen.

Detta Avtal regleras av finsk lag, oavsett dess lagvalsbestämmelser.

Om iLOQ inte vidtar åtgärder på grund av ditt avtalsbrott ska iLOQ inte anses ha avstått från sin rätt att vidta åtgärder i händelse av framtida eller efterföljande överträdelser.

Om ett villkor i detta Avtal, eller en del av det, bedöms vara ogiltigt eller ogenomförbart, ska sådant villkor genomföras i största möjliga utsträckning och de övriga villkoren i detta Avtal ska fortsätta att gälla fullt ut.