Dit iLOQ HOME – Mobiele Applicatie Privacybeleid (“Beleid“) beschrijft hoe persoonlijke gegevens van gebruikers worden verzameld, gebruikt en anderszins verwerkt wanneer zij de door iLOQ Ltd (“iLOQ“, “wij“, “ons“) verstrekte iLOQ HOME – Mobiele Applicatie (“Applicatie“) gebruiken. 

Deze Applicatie is bestemd voor het monitoren en beheren van de eigen sleutels van de gebruiker (“gebruiker“, “u“) die verbonden zijn met het iLOQ-locking systeem en voor het boeken en gebruiken van gemeenschappelijke ruimten die beheerd worden door zakelijke en institutionele klanten, zoals een woningcorporatie,(“klant”) die het iLOQ-locking systeem gebruiken.  De Applicatie stelt de gebruiker in staat om de buitendeur van een residentieel gebouw te ontgrendelen door middel van een op afstand bedienbare openingsknop, de toegangskenmerken van een sleutel te updaten, nieuwe sleutels te bestellen, sleutels te deactiveren, berichten te ontvangen omtrent het gebruik van hoofdsleutels in het appartement van gebruiker, en om gemeenschappelijke ruimtes te reserveren in door klant beheerde ruimten wanneer de klant de gebruiker en zijn of haar toegangsrechten tot de iLOQ-locking service (de “iLOQ Service“) heeft geregistreerd. Daarnaast stelt de Applicatie de gebruiker in staat om subgebruikers toe te voegen aan zijn of haar sleutels (“subgebruiker“, “u“), om de subgebruiker uit te nodigen voor de Applicatie, en om de toegangsrechten en machtigingen van de subgebruiker te beheren in de Applicatie. 

Dit beleid en de iLOQ  HOME – Mobiele Eindgebruiker Licentieovereenkomst zijn van toepassing op het gebruik van de Applicatie. Indien u niet instemt met dit privacybeleid, gebruik de Applicatie dan niet en verwijder deze van uw apparaat.  

De klant fungeert als de  hoofdverwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt in verband met het gebruik van de iLOQ Service en de Applicatie, voor doeleinden als door de klant gedefinieerd, zoals het beheren van sleutels en toegangsrechten met betrekking tot de gebouwen van klant. Wij fungeren uitsluitend als een verwerker namens de klant teneinde de door de klant gedefinieerde doelen uit te voeren en de iLOQ Service aan de klant te leveren overeenkomstig de van kracht zijnde serviceovereenkomst. Als hoofdverwerkingsverantwoordelijke is de klant verantwoordelijk voor het bepalen en vaststellen van de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens en voor andere verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke als opgenomen in de toepasselijke wetgeving, zoals het verstrekken van transparante informatie aan de gebruiker. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die door de klant worden vergaard en verwerkt, of voor de wijze waarop deze worden verwerkt. Wij raden u aan om uzelf te informeren omtrent het eigen privacybeleid van de klant om zo een uitgebreid overzicht te hebben van de verwerking van uw persoonsgegevens. 

In beperkte mate handelen ook wij in de rol van verwerkignsverantwoordelijke wanneer wij uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze eigen doeleinden die zien op het verstrekken van de Applicatie aan u. Dergelijke doeleinden omvatten het beheren en beschermen van de Applicatie, het communiceren over en verrichten van klanttevredenheidsonderzoeken, alsmede het evalueren van het gebruik van de Applicatie teneinde de Applicatie en iLOQ Services verder te ontwikkelen. Onze rol als verwerkingsverantwoordelijke heeft uitsluitend betrekking op de verstrekking van de Applicatie aan u.  

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke kan iLOQ de volgende persoonsgegevens verwerken in verband met het gebruik van de Applicatie: 

Wij maken u erop attent dat wij, namens de klant in zijn hoedanigheid van hoofdverwerkingsverantwoordelijke, tevens de volgende persoonsgegevens met betrekking tot u kunnen verwerken (overeenkomstig de specificaties van de klant):

Het enkele downloaden van de Applicatie vanuit de app winkel die u gebruikt, resulteert niet in de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons. Uw persoonlijke gegevens worden pas door ons vergaard (zoals in dit Beleid beschreven) wanneer uw apparaat voor gebruik is geregistreerd door de klant.  Wij maken u er echter op attent dat app stores uw persoonlijke gegevens wel verzamelen wanneer u apps uit hun stores downloadt. Dergelijke gegevensverzameling is onderworpen aan het eigen privacybeleid en gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende app store; wij raden u aan om uzelf hiermee vertrouwd te maken. 

Eenvoudig gesteld: uw persoonsgegevens worden verwerkt zodat u iLOQ Services kunt gebruiken via de Applicatie. Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt omdat de werking van de Applicatie of iLOQ Services de verwerking van persoonsgegevens vereist. Zoals hierboven opgemerkt, handelt de klant als de hoofdverwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens via de Applicatie. De doeleinden en de rechtsgrondslag van de klant worden verstrekt in het eigen privacybeleid van de klant.   

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt iLOQ uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doeleinden. 

Beheer en bescherming van de Applicatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om de Applicatie aan u ter beschikking te kunnen stellen, de werking en veiligheid van de Applicatie te controleren, u te verifiëren alvorens u zich registreert als een gebruiker van de Applicatie, uw verzoeken in de Applicatie uit te voeren alsmede om fraude en ander misbruik te voorkomen. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk voor de prestatie van de iLOQ HOME – Mobiele Applicatie Licentieovereenkomst Eindgebruiker. 

Communicatie met de klant en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om met u te communiceren, bijvoorbeeld wanneer wij contact met u opnemen over klanttevredenheidsonderzoeken. De verwerking van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om te voldoen aan onze rechtmatige belangen bij het communiceren met klanten en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.   

Evaluatie van het gebruik van de Applicatie en het verder ontwikkelen van de Applicatie en iLOQ Services 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om de Applicatie en de iLOQ Services verder te ontwikkelen. Om dit doel te verwezenlijken, gebruiken wij echter in de meeste gevallen geanonimiseerde, samengevoegde en statistische gegevens en geen data die direct naar u te herleiden zou zijn. Het verwerken van persoonsgegevens voor dit doel is noodzakelijk om te voldoen aan onze rechtmatige belangen bij het communiceren met klanten en het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze dochtermaatschappijen en met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken voor het ter beschikking stellen van de Applicatie en iLOQ Services, zoals onze gegevensopslag provider of andere technische dienstverleners. 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaren of overdragen indien wij ervoor kiezen ons bedrijf te verkopen, te kopen of te reorganiseren, of indien openbaarmaking noodzakelijk is om de rechtmatige belangen van iLOQ te verdedigen, bij voorbeeld ingeval van een gerechtelijke procedure.

Wij slaan uw persoonsgegevens op binnen de EU en de Europese Economische Ruimte (“EER“). De data centra die wij gebruiken zijn gelegen in de EU, maar onder uitzonderlijke omstandigheden kan toegang tot persoonsgegegevens worden verkregen vanuit landen buiten de EER. Met betrekking tot dergelijke situaties hebben wij ons ervan verzekerd dat het beschermingsniveau dat binnen de EER aan uw persoonsgegevens geboden wordt, niet afneemt als gevolg van de toegang vanuit niet-EER landen, door met de data-ontvangers Europese Commissie Standaard Contractuele Clausules af te sluiten alsmede door passende technische maatregelen, zoals data-encryptie, te implementeren.    

In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke zal iLOQ uw persoonsgegevens slechts zo lang bewaren als noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Na vervulling van het beoogde doel zullen wij de persoonsgegevens wissen, tenzij we deze moeten bewaren voor de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.  De gegevens die worden verwerkt voor de communicatie met klanten en voor klanttevredenheidsonderzoeken wordt bijvoorbeeld slechts opgeslagen voor de duur van de communicatie en daaropvolgend tot het moment dat uw antwoord is geëvalueerd.  

Bovendien bepaalt de klant, als verwerkingsverantwoordelijke, de bewaringstermijn van uw persoonsgegevens voor wat betreft de eigen doeleinden van de klant. De door de klant gespecificeerde bewaringstermijnen worden medegedeeld in het eigen privacybeleid van de klant. 

iLOQ heeft de stappen ondernomen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens die via de Applicatie worden verzameld en verwerkt, vertrouwelijk en veilig blijven. Wij implementeren altijd passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de risico’s die verbonden zijn aan het verwerken van persoonsgegevens te beperken en te minimaliseren. Dergelijke veiligheidsmaatregelen omvatten het gebruik van firewalls, toegangsbeheer-systemen (handmatig en elektronisch), personeelstrainingen, beveiligde server modaliteiten en data-encryptie. 

Krachtens de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming bezit u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het recht van toegang tot de gegevens die omtrent u verzameld zijn en het recht om onjuiste gegevens te rectificeren. Wij maken u erop attent dat u slechts gerechtigd bent tot het gebruik van rechten met betrekking tot uw gegevens en dat de eigen rechten van de gebruiker zich bijvoorbeeld niet uitstrekken tot de gegevens betreffende de subgebruikers.

U heeft het recht om:

Om uw rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens door iLOQ als verantwoordelijke, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het hieronder in paragraaf 9 genoemde adres.

Als de verwerking van de betreffende persoonsgegevens betrekking heeft op de werkzaamheden van de klant als hoofdverwerkingsverantwoordelijke, neemt u dan gelieve contact op met de klant.

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via: fhccbeg@vYBD.pbz.

Voor zover de klant de hoofdverwerkingsverantwoordelijke is van uw persoonlijke gegevens, gelieve u rechtstreeks contact op te nemen met de klant mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij reageren op een verzoek tot uitoefening van uw rechten, dan kunt u een klacht indienen bij de nationale autoriteit gegevensbescherming in uw land. U vindt de contactgegevens voor nationale autoriteiten gegevensbescherming  hier.

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij zullen redelijke inspanningen doen om gebruikers van tevoren via de Applicatie over wijzigingen te informeren. Door de Applicatie of de iLOQ Services na ontvangst van de kennisgeving te blijven gebruiken, geeft u uw goedkeuring aan de gemaakte wijzigingen.