Niniejsza Polityka prywatności dotycząca aplikacji mobilnej iLOQ HOME („„Polityka”) opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania oraz pozostałego przetwarzania danych osobowych użytkowników podczas korzystania przez nich z aplikacji mobilnej iLOQ HOME („„Aplikacja”) dostarczanej przez firmę iLOQ Ltd („„iLOQ”, „„my”, „„nas”). 

Aplikacja ta przeznaczona jest do monitorowania i zarządzania posiadanymi przez użytkownika kluczami („„Użytkownik”, „„Ty”) podłączonymi do systemu zamków firmy iLOQ oraz do rezerwowania i korzystania z przestrzeni wspólnych zarządzanych przez klienta biznesowego lub instytucjonalnego, takiego jak przedsiębiorstwa mieszkaniowe („„klient”), który wdrożył system zamków iLOQ. Aplikacja umożliwia użytkownikowi odblokowywanie zamków drzwi zewnętrznych budynku mieszkalnego za pomocą przycisku zdalnego otwierania, aktualizację funkcji dostępu do kluczy, zamawianie nowych kluczy, dezaktywację kluczy, otrzymywanie powiadomień o wykorzystaniu kluczy głównych w mieszkaniu użytkownika oraz rezerwację przestrzeni wspólnych w pomieszczeniach zarządzanych przez klienta po zarejestrowaniu przez niego określonego użytkownika i jego praw dostępu do usługi systemu zamków firmy iLOQ („„Usługa iLOQ”). Ponadto, Aplikacja zapewnia użytkownikowi możliwość dodawania do swoich kluczy użytkowników podrzędnych („„użytkownik podrzędny”, „„Ty”), zapraszania użytkowników podrzędnych do korzystania z Aplikacji oraz zarządzanie ich prawami dostępu oraz uprawnieniami w Aplikacji.     

Niniejsza polityka oraz Umowa licencyjna użytkownika końcowego aplikacji mobilnej iLOQ  HOME dotyczą korzystania z Aplikacji. Jeśli nie wyrażasz zgody na tę politykę, prosimy o niekorzystanie z Aplikacji i usunięcie jej ze swojego urządzenia.

Klient będzie pełnił rolę głównego administratora danych osobowych, które będą przetwarzane, w związku z korzystaniem z Usług iLOQ oraz z Aplikacji, w celach określonych przez klienta, takich jak zarządzanie kluczami i prawami dostępu dotyczącymi lokali klienta. Działamy wyłącznie jako podmiot przetwarzający dane w imieniu klienta w celu realizacji celów określonych przez klienta oraz w celu świadczenia Usług iLOQ na rzecz klienta zgodnie z obowiązującą umową dotyczącą świadczenia usług. Na kliencie, jako administratorze danych spoczywa odpowiedzialność za określenie i przyjęcie podstawy prawnej dla przetwarzania danych osobowych oraz za pozostałe obowiązki spoczywające na administratorze określone obowiązującymi przepisami prawa, takie jak zapewnienie użytkownikowi przejrzystych  informacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez klienta ani za sposób, w jaki są one przetwarzane. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności klienta, aby uzyskać wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

W ograniczonym zakresie pełnimy również rolę administratora danych w momencie, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe dla naszych własnych celów związanych z dostarczaniem Ci Aplikacji. Cele te obejmują zarządzanie Aplikacją i jej ochronę, komunikację i przeprowadzanie badań dotyczących poziomu zadowolenia klientów, a także ocenę korzystania z Aplikacji w celu rozwijania samej Aplikacji, a także usług iLOQ. Nasza rola jako administratora danych dotyczy wyłącznie dostarczania Użytkownikowi Aplikacji.  

W związku z korzystaniem z Aplikacji, firma iLOQ posiada prawo do przetwarzania jako administrator następujących danych osobowych:

Prosimy pamiętać, że możemy również przetwarzać, w imieniu klienta działającego jako administrator danych, następujące z Twoich danych osobowych (zgodnie ze specyfikacją klienta):

Sam fakt pobrania Aplikacji ze sklepu z aplikacjami, z którego korzystasz, nie spowoduje gromadzenia ani przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe zaczną być gromadzone (w sposób opisany w niniejszej Polityce) dopiero po zarejestrowaniu urządzenia do użytku przez klienta.  Należy jednak pamiętać, że sklepy z aplikacjami będą gromadziły Twoje dane osobowe w momencie pobierania z nich aplikacji. Takie gromadzenie danych podlega własnym politykom prywatności i warunkom korzystania ze sklepów z aplikacjami, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z odnośnymi regulacjami. 

Najprościej mówiąc, Twoje dane osobowe będą przetwarzane, aby zapewnić Ci możliwość korzystania z Usług iLOQ za pośrednictwem Aplikacji. Ponadto, Twoje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ wymaga tego działanie Aplikacji lub Usług iLOQ. Zgodnie z powyższymi informacjami, klient pełni rolę głównego administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji. Cele i podstawy prawne klienta zostaną zakomunikowane w jego własnej polityce dotyczącej prywatności.   

Firma iLOQ będzie przetwarzała Twoje dane osobowe jako administrator danych w celach określonych poniżej.  

Zarządzanie Aplikacją i jej ochrona

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci Aplikacji, weryfikacji działania i bezpieczeństwa Aplikacji, zweryfikowania Twojej osoby jako użytkownika Aplikacji przed rejestracją, realizacji Twoich żądań w Aplikacji, a także w celu zapobiegania oszustwom lub innym nadużyciom. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do zrealizowania Umowy licencyjnej użytkownika końcowego aplikacji mobilnej iLOQ HOME.

Komunikacja z klientami i badania satysfakcji klienta

Posiadamy prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu komunikowania się z Tobą, na przykład gdy kontaktujemy się z Tobą w sprawie przeprowadzenia badań dotyczących satysfakcji klienta. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne w odniesieniu do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z komunikacją z klientami i badaniem poziomu ich satysfakcji.   

Ocena korzystania z Aplikacji oraz rozwój Aplikacji i Usług iLOQ

Posiadamy również prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu zapewnienia możliwości rozwoju Aplikacji i Usług iLOQ. Niemniej jednak w ramach realizacji tego celu najczęściej wykorzystujemy  dane zanonimizowane, zagregowane i statystyczne, nie zaś dane, które mogłyby zostać bezpośrednio z Tobą powiązane. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów związanych z oceną i rozwojem Aplikacji oraz Usług iLOQ.  

Posiadamy prawo do udostępniania Twoich danych osobowych naszym spółkom zależnym oraz podmiotom zewnętrznym przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu w celu zapewnienia możliwości korzystania z Aplikacji lub Usług iLOQ, takim jak nasz dostawca usług z zakresu przechowywania danych lub inni dostawcy usług technicznych.

Mamy również prawo do ujawniania lub przekazywania Państwa danych osobowych, jeśli zdecydujemy się na sprzedaż, zakup lub reorganizację naszej działalności bądź w przypadku, gdy takie ujawnienie będzie niezbędne do obrony interesów prawnych firmy iLOQ , na przykład w związku z postępowaniem sądowym.

Dane osobowe przechowujemy dane osobowe na terenie UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego („„EOG”). Wykorzystywane przez nas centra danych znajdują się na obszarze UE, niemniej jednak w wyjątkowych okolicznościach, jeśli będziemy potrzebowali wsparcia technicznego zapewnianego przez naszego dostawcę usług z zakresu przechowywania danych, dostęp do danych osobowych może być możliwy również z krajów spoza EOG. W odniesieniu do takich sytuacji zadbaliśmy o to, aby poziom ochrony zapewniony Twoim danym osobowym w obrębie EOG nie uległ zmniejszeniu w wyniku uzyskiwania dostępu z krajów nienależących do EOG, poprzez zawarcie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej z odbiorcami danych, jak również poprzez wdrożenie odpowiednich technicznych środków bezpieczeństwa, takich jak szyfrowanie danych.  

Firma iLOQ jako administrator danych będzie przechowywała Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów wymienionych powyżej. Po zrealizowaniu zamierzonego celu usuniemy Twoje dane osobowe,  chyba że będziemy musieli je przechowywać w ramach realizacji lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Na przykład, dane przetwarzane w celu realizowania komunikacji z klientem oraz badań satysfakcji klienta przechowywane będą wyłącznie na czas trwania komunikacji, a następnie do momentu dokonania oceny udzielonych przez Ciebie odpowiedzi.  

Ponadto klient jako administrator danych określi okres przechowywania Twoich danych osobowych w odniesieniu do celów własnych klienta. Okresy przechowywania określone przez klienta zostaną uwzględnione w jego własnej polityce prywatności.

iLOQ podjęło niezbędne kroki w celu zapewnienia, że wszystkie dane osobowe gromadzone i przetwarzane za pośrednictwem Aplikacji pozostają poufne i bezpieczne. Zawsze wdrażamy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec i zminimalizować ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych.  Takie środki bezpieczeństwa obejmują stosowanie zapór sieciowych, systemów zarządzania dostępem (ręcznym i elektronicznym), szkolenia pracowników, korzystanie z bezpiecznych serwerów oraz szyfrowanie danych.

Na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, takie jak prawo dostępu do zgromadzonych na Twój temat danych oraz prawo do sprostowania nieprawidłowych danych. Należy pamiętać, że posiadasz również możliwość korzystania z tych praw wyłącznie w odniesieniu do własnych danych osobowych, co oznacza, że prawa własne użytkownika nie rozciągają się na dane dotyczące użytkowników podrzędnych.

Użytkownik posiada prawo do:

Aby móc korzystać ze swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę iLOQ jako administratora, możesz w dowolnym momencie skontaktować się z nami pod adresem wskazanym w poniższym punkcie 9.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa, jest związane z działalnością klienta jako administratora, prosimy o kontakt z klientem.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod adresem fhccbeg@vYBD.pbz.

W zakresie, w jakim klient będzie administratorem Twoich danych osobowych, pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio do klienta.

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób odpowiadamy na żądania związane z wykonywaniem Twoich praw, posiadasz prawo do złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych w Twoim kraju. Dane kontaktowe do krajowych organów ochrony danych znajdziesz w tym miejscu.

Niniejsza Polityka może, od czasu, podlegać zmianom. Dokładamy uzasadnionych starań w celu informowania z wyprzedzeniem użytkowników, za pośrednictwem Aplikacji, o wprowadzanych zmianach. Kontynuując korzystanie z Aplikacji lub Usług iLOQ po otrzymaniu powiadomienia, wyrażasz zgodę na wprowadzone zmiany.