Rozwój iLOQ przyspieszył w okresie finansowym 2018 — sprzedaż netto wzrosła o 24,5%

Styczeń–grudzień 2018 (w mln EUR):

 

mln EUR 2018 2017
Sprzedaż netto 50,2 40,3
Zysk brutto 27,6 22,5
Zysk brutto % 55,0% 55,7%
Marża operacyjna (EBITDA) 9,5 10,1
Marża operacyjna (EBITDA) % 18,8% 25,0%
Porównywalna marża operacyjna (EBITDA) 10,3 10,1
Porównywalna marża operacyjna (EBITDA) % 20,5% 25,0%
Zysk operacyjny (EBIT) 8,3 9,1
Zysk operacyjny (EBIT) % 16,5% 22,6%
Porównywalny zysk operacyjny (EBIT) 9,1 9,1
Porównywalny zysk operacyjny (EBIT) % 18,2% 22,6%
Wynik w okresie sprawozdawczym 6,5 7,2
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3,8 7,4
Suma bilansowa 26,4 29,8
Wskaźnik kapitału własnego 68,6% 70,4%
Stan osobowy na dzień 31 grudnia 2018 r. 129 86

  Dane liczbowe w niniejszym komunikacie prasowym zostały przygotowane zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane zawarte w tym komunikacie nie zostały poddane audytowi. Dane porównywalne odnoszą się do roku 2017, chyba że podano inaczej.   Prezes Heikki Hiltunen: Dane za rok 2018 są doskonałym dowodem na skuteczność strategii biznesowej iLOQ. Rozwój firmy przyspieszył, a sprzedaż netto firmy wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 24,5%, osiągając łącznie 50,2 mln EUR. Biorąc pod uwagę znaczące inwestycje rozwojowe w ramach naszej strategii oraz trwające obecnie prace nad oceną strategiczną, nasza rentowność i względny zysk brutto były na doskonałym poziomie. Nasz porównywalny wynik EBITDA z uwzględnieniem kosztów prac nad wyceną wzrósł o 2,1% i wyniósł łącznie 10,3 mln EUR. W 2018 roku dokonaliśmy znaczących inwestycji, aby zagwarantować przyszłą ekspansję na rynki światowe. Naszym celem jest przyspieszenie stopnia wzrostu. W maju wprowadziliśmy pierwsze na świecie rozwiązanie do zarządzania dostępem z obsługą NFC, iLOQ S50, które jest doskonałym przykładem pozycji naszej firmy jako prekursora w dziedzinie cyfrowych systemów zamków. iLOQ S50 zapewnia mobilne zarządzanie dostępem dla rozproszonych systemów zamków szeregowych. Międzynarodowe zainteresowanie i popyt na produkty iLOQ, stanowiące doskonałe rozwiązanie dla coraz bardziej cyfrowych potrzeb w zakresie zarządzania dostępem, staje się stale rosnąć, w związku z czym z ufnością patrzę na nasze wyniki w roku 2019.” Rozwój finansowy w okresie sprawozdawczym W roku finansowym 2018 firma iLOQ kontynuowała swój wzrost. Sprzedaż netto wzrosła do 50,2 mln EUR, zwiększając się o 24,5%. Sprzedaż netto działalności w Europie Środkowej wzrosła o 53,9%, na czele z działalnością w Niemczech, i wyniosła 8,8 (5,7) mln EUR. Sprzedaż netto działalności w Europie Północnej wyniosła 41,5 (34,6) mln euro, wykazując wzrost o 19,7%. W Europie Północnej wzrost w euro był najsilniejszy w Szwecji. W całym roku 2018 rentowność firmy rozwijała się pozytywnie dla wszystkich kluczowych wskaźników. Silny wzrost przełożył się na zysk brutto, który wyniósł o 23,0% więcej względem roku poprzedniego, czyli 55,0% sprzedaży netto (55,7%). Uwzględniając znaczące inwestycje rozwojowe w ramach naszej strategii oraz koszty oceny strategicznej, porównywalny wynik EBITDA wzrósł o 2,1% względem poprzedniego roku, wynosząc łącznie 10,3 (10,1) mln EUR. Porównywalny wynik EBITDA wyniósł 20,5% sprzedaży netto (25,0%). Na koniec roku spółka zatrudniała 129 (86) osób, co oznacza wzrost o 50,0% względem poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 8,3 (9,1) mln EUR i stanowił 16,5% (22,6%) sprzedaży netto. Wynik za okres sprawozdawczy wyniósł 6,5 (7,2) mln EUR. Płynność i pozycja finansowa spółki były silne na koniec okresu finansowego 2018. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w roku 2018 wyniosły 3,8 (7,4) mln EUR W porównaniu z rokiem poprzednim przepływy pieniężne z działalności operacyjnej obejmowały inwestycje rozwojowe w działalność gospodarczą, a więc również wzrost zainwestowanego kapitału obrotowego związanego z działalnością, jak również dodatkowe podatki związane z wynikiem roku poprzedniego. Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec okresu sprawozdawczego 26,4 (29,8) mln EUR, a wskaźnik kapitału własnego — 68,6% (70,4%). Dalsza realizacja strategii wzrostu W 2018 roku firma iLOQ kontynuowała umacnianie swoich struktur w celu wsparcia długoterminowych celów w zakresie wchodzenia na rynki światowe oraz wzrostu, zgodnie z przyjętą strategią. Wysiłki koncentrowały się w szczególności na zwiększeniu międzynarodowej sprzedaży i marketingu firmy oraz rozwoju produktów. Oprócz ekspansji międzynarodowej i wzmocnienia obecnych działań zgodnie ze strategią firmy, firma rozszerzyła swoją działalność w Europie Środkowej otwierając w maju nowe biuro sprzedaży we Francji w maju oraz w Hiszpanii w listopadzie. W maju firma wprowadziła pierwsze na świecie mobilne rozwiązanie do zarządzania dostępem z obsługą NFC — iLOQ S50 — dla dystrybutorów energii elektrycznej, operatorów sieci telekomunikacyjnych, centrów danych, stacji uzdatniania wody, zarządców nieruchomości i usług transportowych. Bezkluczowy system iLOQ S50 bazuje na technologii NFC stosowanej w smartfonach i bezpiecznym zarządzaniu dostępem w chmurze. Podstawą technologii iLOQ S50 jest pierwsza i jedyna na świecie wkładka bębenkowa pobierająca potrzebną jej energię ze smartfonu. Oprócz rozszerzenia sieci sprzedawców detalicznych firma podpisała umowy ramowe z liderami rynku nieruchomości — m.in. YIT, SATO, Bonava czy Avain Yhtiöt. Podjęto również szereg działań mających na celu umocnienie marki iLOQ i jej rozpoznawalności, dążąc do dobrej widoczności wśród grup docelowych na kilku ważnych dla iLOQ rynkach w Europie Środkowej i Północnej (i nie tylko). W maju 2018 roku firma ogłosiła decyzję o zbadaniu i oszacowaniu możliwości wprowadzenia swoich akcji na giełdę Nasdaq Helsinki oraz innych opcji dla potrzeb zapewnienia środków do wsparcia dalszej rozbudowy firmy ku rynkom międzynarodowym. Zgodnie z oświadczeniem z października 2018, proces oceny będzie kontynuowany w 2019 roku ze względu na dużą liczbę dostępnych potencjalnych alternatyw i czas potrzebny na ich ocenę. Heikki Hiltunen, prezes iLOQ Oy Więcej informacji: Heikki Hiltunen, prezes, tel.: +358 (0)40 317 0260 Samuli Siljamäki, dyrektor finansowy, tel.: +358 (0)40 317 0273