Sprzedaż netto iLOQ wzrosła o 24,3% w pierwszym półroczu, a firma kontynuowała strategiczne inwestycje w rozwój międzynarodowy

Styczeń–czerwiec 2019 r.:

KLUCZOWE DANE ILOQ OY      
mln EUR 1–6/2019 1–6/2018 1–12/2018
Sprzedaż netto 27,4 22,0 50,2
EBITDA (1) 3,0 4,7 9,5
EBITA (2) 1,6 4,2 8,3
Odsetkowy dług netto (3) -1,8 -5,2 -4,2

Kluczowe dane są danymi skonsolidowanymi obliczonymi i przedstawionymi zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane śródroczne nie zostały poddane audytowi. (1) EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja (2) EBITA = zysk operacyjny + amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych wynikających z przejęć przedsiębiorstw (3) Odsetkowy dług netto = dług odsetkowy – środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych oraz należności z tytułu pożyczek. Dług odsetkowy na dzień 30 czerwca 2019 r. obejmuje 1,5 mln EUR długu związanego z MSSF 16. Firma kontynuowała wzmacnianie struktury organizacyjnej dla wsparcia wzrostu W pierwszym półroczu firma iLOQ kontynuowała realizację swojej strategii wzrostu za sprawą znacznych inwestycji w marketing oraz wzmacniania struktury organizacyjnej dla wsparcia długoterminowych celów firmy w zakresie umiędzynarodowienia i wzrostu. Wysiłki koncentrowały się w szczególności na zwiększeniu międzynarodowej sprzedaży, obsłudze klientów kluczowych oraz rozwoju produktów. Prezes Heikki Hiltunen: „Dane z pierwszego półrocza są doskonałym dowodem na skuteczność strategii biznesowej iLOQ, którą zaktualizowaliśmy w zeszłym roku. Nasza sprzedaż netto wzrosła o 24,3% do 27,4 mln EUR w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku. Zgodnie z naszą strategią dokonaliśmy znaczących inwestycji, aby zagwarantować przyszłą ekspansję na rynki światowe. Inwestycje te będą miały krótkoterminowy negatywny wpływ na wynik firmy, zgodnie z planem.” Rozwój finansowy w okresie sprawozdawczym Firma kontynuowała wzrost zgodnie z założeniami na okres styczeń–czerwiec 2019 r. Sprzedaż netto wyniosła 27,4 mln EUR, co oznaczało wzrost o 24,3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zysk brutto wyniósł 54,2% (56,9%) sprzedaży netto. Zysk operacyjny (EBIT) wyniósł 1,6 (4,2) mln EUR. Płynność i pozycja finansowa spółki były silne. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 4,1 (3,1) mln EUR, poprawiając się w stosunku do roku poprzedniego, zwłaszcza dzięki zwiększonemu wynikowi operacyjnemu. Suma bilansowa grupy wyniosła 29,0 (23,0) mln EUR, a wskaźnik kapitału własnego na koniec okresu sprawozdawczego — 56,6% (64,1%).   Heikki Hiltunen, prezes iLOQ Oy Więcej informacji Heikki Hiltunen, prezes, tel.: +358 40 317 0260 Esa Myllylä, dyrektor finansowy, tel.: +358 40 317 0222 iLOQ w skrócie iLOQ to prężnie rozwijająca się fińska firma, która jest liderem rewolucji technologicznej w branży zamków. iLOQ przekształca zamki mechaniczne w cyfrowe oraz mobilne systemy zarządzania dostępem. Rozwiązania iLOQ oparte są na opracowanych we własnym zakresie i opatentowanych technologiach, umożliwiających elektroniczne i mobilne zamykanie bez użycia baterii czy okablowania. iLOQ zastępuje mechaniczne i elektromechaniczne systemy zamknięć rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska, które rozwiązują problemy zagubionych lub skopiowanych kluczy, ograniczają konserwację zamków oraz minimalizują koszty cyklu życia.