Warunki użytkowania

Niniejsze warunki użytkowania mają zastosowanie do stron internetowych firmy iLOQ Oy. Strony internetowe ochronie są na mocy praw autorskich i konwencji międzynarodowych.

iLOQ® i   są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy iLOQ Oy.

Strony internetowe firmy iLOQ udostępniane są w takiej formie, w jakiej są prezentowane. Firma iLOQ Oy nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, wiarygodności, kompletności lub aktualności zawartości stron internetowych. Firma iLOQ nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane zawartością stron internetowych firmy iLOQ lub wynikającymi z modyfikacji materiałów, ani za szkody spowodowane niemożnością korzystania ze stron internetowych. Ponadto, firma iLOQ Oy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony, do których dostęp uzyskiwany jest za pośrednictwem linków znajdujących się na stronach internetowych firmy iLOQ ani za treści tam zawarte.

Przesyłając niezamówione materiały lub informacje do firmy iLOQ za pośrednictwem stron internetowych lub poczty elektronicznej, użytkownik udziela firmie iLOQ nieograniczonej i nieodpłatnej licencji na wykorzystanie i rozpowszechnianie tych materiałów, chyba że zostanie uzgodnione inaczej. Wszelkie dane osobowe przesłane przez użytkowników będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane stronom trzecim.